mail: forumghs.fg@gmail.com

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης και η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.forum-ghs.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.forum-ghs.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί το βήμα του www.forum-ghs.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

Παρεχόμενη πληροφόρηση – Στοιχεία τρίτων

Η Geoplan με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου ασφαλή και πλήρη, παρέχοντας μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων που αφορούν σε δικές της υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, που έχουν προκύψει τυχαία ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για, ενδεχομένως, παρουσιαζόμενα στοιχεία τρίτων, η εταιρεία πέραν του τυπικού ελέγχου σε αυτά δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν δεσμεύεται για την αξιοπιστία τους, πράγμα που αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες/χρήστες και συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους. Απαγορεύεται ρητώς, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Geoplan, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο στοιχείων της εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου. Εξαιρετικά και για λόγους ευόδωσης του σκοπού της διαβούλευσης στα πλαίσια της υλοποίησης της συνέργειας της εταιρείας με τον αρμόδιο Δήμο ή άλλο Φορέα και Οργανισμό, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση στοιχείων της εταιρείας του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και εφόσον προορίζονται για τον παραπάνω σκοπό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτής της ιστοσελίδας, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής πρέπει να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Η Geoplan συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της, μόνο για τους σκοπούς του Forum Γης και πάντα όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με την συμμετοχή τους. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το άτομο αυτό. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά μόνο για τον σκοπό της ευόδωσης της διαβούλευσης στα πλαίσια της υλοποίησης της συνέργειας της εταιρείας με τον αρμόδιο Δήμο ή άλλο Φορέα και Οργανισμό. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δηλώνει ρητώς, ότι δεν θα διαθέσει ή μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Geoplan μπορεί να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους σχετικούς με τον σκοπό της ευόδωσης της διαβούλευσης στα πλαίσια της υλοποίησης της συνέργειας της εταιρείας με τον αρμόδιο Δήμο ή άλλο Φορέα και Οργανισμό. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του και η εταιρεία δεσμεύεται να συνδράμει στην κατεύθυνση αυτή.